تموم حرف های من

کی میرسه روزی که بگن فلانی رفت

بگن کجا؟؟

بگن پیش خدا

بگن حیف شد جوان بود خدا رحمتش  کنه

اما مردم که خبر ندارن مرگ بهتر از بی تو بودنه

خبر ندارن سوختم و تموم شدم

نمیدونن زیر بار غم دلم ترکید
نفهمیدن که از ته دل نخندیدم

ندونستن که گریه هام برای چی بود

خبر نداشتن که خیالم ،فقط یکی بود که هوای یکی دیگرو داره

ندونستن که بازنده بودم و فقط تو قیافه برنده ها بودم

ندونستن نامه هامو برای کی نوشتم که هیچ اسمی از طرفم نبود

نفهمیدن صبرم سر اومد و دق کردم تو این تاریکی شب

خبر ندارن خیلی دلم میخواد بیاد سر مزار من بگه یادت بخیر 

 

 

شب گریه های بی صدا

ای خدا منو کردی جدا

همش پر خون آبه ام

مثل آواره مثل یک گدا

اون بر نمیگرده تو این زندگی

موندم تو کوچه ها زیر این بارندگی

بچه گونس حرفای من

چون که زیاد نیست فاصله تا بازندگی

ای خدا بزار بگم از کسی که دلمرو شکست

کسی که محتاج وجودش بودم و بایکی دیگه نشت

از همه برای اون گذشتم و رو برگردوندم

ولی اون خیلی آسون ازم رو برگردوند و گذشت

آخرشم منو تنها گذاشت

موقع رفتن یکم دلهره داشت

نه واسه دل شکسته من

به خاطر قراری که داشت

به خودم دروغ میگم

آخه اونو با یکی دیگه دیدم

یادم رفته دروغایی که ازش شنیدم

میدونی چیه از اون دروغ گوتر ندیدم 

 

+ تاريخ ساعت نويسنده مدیر