می ترسم...

دیگر از با وفایی می ترسم...!

چون دیشب

سگ گله را با گرگی دیدم...

/ 3 نظر / 44 بازدید
ک . م

تکیه بده اما به شانه ای ک اگر خوابت برد سرت را زمین نگذازد ........[دلشکسته][دلشکسته][دلشکسته]

ک . م

تکیه بده اما به شانه ای ک اگر خوابت برد سرت را زمین نگذازد ........[دلشکسته][دلشکسته][دلشکسته]